Status přepravce umožňuje přístup k plynárenské infrastruktuře, včetně vysokotlaké přepravní sítě provozované provozovateli přenosové soustavy. Licence poskytne přepravcům přímý přístup na velkoobchodní trhy za účelem optimalizace jejich obchodního a/nebo dodavatelského portfolia.

Jakožto přepravce můžete začít plyn přepravovat v národní síti. Přístup na trh je nezbytný pro:

 • zajištění dodávky plynu koncovým uživatelům, ať už připojených přímo, nebo prostřednictvím distribučních sítí (domácnosti, průmysloví zákazníci, elektrárny atd.),
 • zajištění přepravy po celé zemi z a/nebo do hraničních míst sousedících (tranzitních) sítí,
 • využití zásobníků, odběru nebo vtláčení plynu do zařízení,
 • vtláčení plynu z napájecího místa/výrobní lokality (bioplyn, zelený plyn)
 • obchodování se zemním plynem na příslušných obchodních hubech.

Často kladené dotazy

 • Co je to licence přepravce? Licence přepravce je poskytována přepravcům a umožňuje přístup k infrastruktuře, včetně vysokotlaké přepravní sítě provozované provozovateli přenosové soustavy.
 • Jak mohu licenci přepravce získat? Pro získání licence je nutné podání žádosti u PPS. Přehled provozovatelů přenosových soustav je uveden v sekci užitečné odkazy .
 • Jaké jsou požadavky pro získání licence přepravce? Abyste se mohli stát přepravcem, musí být splněny požadavky týkající se bonity, elektronické komunikace, znalostí a odbornosti.
 • Jak se licence týká společnosti EGSSIS? EGSSIS zajišťuje přepravní služby a software pro obchod a přepravu zemního plynu. S našimi osvědčenými řešeními bude mít vaše společnost díky této licenci náskok před konkurencí.

Licence společnosti Fluxys – Belgie

Přepravce nebo uživatel sítě uzavře za účelem odběru služeb poskytovaných PPS smlouvu se společností Fluxys. Všeobecné smluvní podmínky poskytují rámec pro ZTP přepravní a obchodní služby . Podmínky jsou stanoveny ve Standardní smlouvě o přepravě. Práva a povinnosti jsou stanoveny mezi PPS a přepravcem.

 • Co se týče bonity, může přepravce záruku předložit v podobě 1) bankovní záruky nebo hotovostního vkladu; 2) přijatelné bonity (“acceptable credit rating”); nebo 3) zajištění vlastním kapitálem úměrným průměrným celkovým měsíčním poplatkům, jsou-li vyšší než EUR 750 000 měsíčně.
 • Jakožto přepravce musíte dodržovat provozní pravidla a postupy. Ty jsou stanoveny v rámci Provozních postupů, které jsou součástí Přístupového kodexu k přepravní síti.
 • Provozní postupy zajišťují výměnu provozních informací mezi PPS a přepravcem. Protokol pro výměnu zpráv Edig@s je AS2 nebo AS4. Přepravce musí mít pro nastavení komunikace Edig@s s PPS svůj energetický identifikační kód (kód EIC).

Kontaktní údaje

Fluxys Belgium N.V./S.A.
Avenue des Arts 31
1040 Brusel

Telefon: +32 2 282 77 77

Email: info.transport@fluxys.com

Licence společnosti Gasunie Transport Services – Nizozemsko

Chcete-li se stát přepravcem působícím v Nizozemsku, je nutné vlastnit licenci udělenou společností Gasunie Transport Services. (GTS) Využívání přepravních služeb je umožněno pouze subjektům licencovaným společností GTS. K dispozici jsou tři typy licencí: licence A, B a C.

 • Licence A: TTF a přeprava plynu po uzavření smlouvy o přepravní kapacitě. Přeprava plynu se děje v rámci systému GTS a zahrnuje dodávku přímo připojeným koncovým uživatelům (např. průmyslovým odběratelům).
 • Licence B: TTF, transport a přeprava plynu do distribuční sítě. (DSO)
 • Licence C: pouze pro využití TTF.

Získání licence přepravce vyžaduje splnění následujících podmínek. Licence A bude udělena, splníte-li následující podmínky.

 • Bonita. Finanční zajištění na základě zamýšlených závazků. Expozice se skládá z: 1) zajištění obchodování na TTF, DSO-exit (OV-exit) nebo budoucí rezervace přepravnícj kapacit, 2) expozice na základě smluv o službách (contracts for services), 3) zajištění pro pravděpodpobnost odchylky. Více informací naleznete v sekci bonita na stránkách přerpavce GTS.
 • Elektronická komunikace. Licence A a B vyžadují certifikaci elektronické komunikace. Musíte splnit požadavky týkající se elektronické komunikace pro nominace, vstupní a výstupní přepravu, pro upozornění na odchylku portfolia a pro balancing. (Gasport a B2B) Licence B vyžaduje zasílání zpráv mezi dodavateli energií a provozovateli distribučních soustav pomocí EDSN a EAN kódu. Pro licenci C není žádná povinnost implementovat B2B služby.
 • Prozíravost. Musíte mít odborné, technické, administrativní a organizační zázemí potřebné pro přepravu plynu. Dále musíte jednat v souladu s vyrovnávacím režimem.

Změna zásad týkajících se bonity

Tato změna vstoupí v platnost 1. ledna 2019 a jejím smyslem je zjednodušení zásad týkajících se bonity. Změny jsou následující:

 • Požadavek na finanční zajištění počáteční odchylky se ruší.
 • Bude změněna metodika pro výpočet nerovnováhy. Namísto výpočtu za 365 dnů bude použita metodika denní nerovnováhy.
 • U subjektů s nizozemským identifikačním číslem DPH bude DPH zahrnuto do určení výše expozice.
 • Ruší se rezerva pro TTF ve výši 50 000 EUR.
 • Zavádí se fixní výše zajištění ve výši EUR 100 000 za případnou odchylku.
 • Nejméně čtyřměsíční zajištění nad rámec smlouvy s pozdějším konečným datem.

Kontaktní údaje

Gasunie Transport Services B.V.
PO box 181
9700 AD Groningen

Telefon: +31 50 521 33 33

Email customerdesk@gastransport.nl

Licence Balansys – Lucembursko

Uživatel sítě nebo přepravce uzavře smlouvu s Balancing Operator Balansys pro Belgii a Lucembursko. Podpisem této smlouvy obě strany stvrzují, že se seznámily se specifickým modelem propojeného trhu Belgie a Lucemburska a s pravidly balancingu.

 • Požadavky na bonitu, záruky nebo přijatelné hodnocení bonity.
 • Komunikace prostřednictvím Edig@s za účelem výměny smluvních a dispečerských údajů.
 • Uživatel sítě musí vynaložit přiměřené úsilí k tomu, aby v Belgii a Lucembursku minimalizoval svou případnou odchylku.

Kontaktní údaje

Balansys S.A.
59-61, Rue de Bouillon
L-1248 Lucembursko

Telefon: +352 2624 8219

Email info@balansys.eu

Licence společnosti GASPOOL – Německo

Účastníci trhu v oblasti GASPOOL potřebují pro přístup k síti tři typy smluv: 1) smlouvu pro vstupní body, 2) smlouvu pro výstupní body a 3) smlouvu o vyrovnávací skupině (bilančním okruhu). Vstupní/výstupní systém umožňuje společnostem provozující vlastní bilanční okruh (Balance Group manager / BGM) v rámci tržní oblasti (market area) operovat s plynem. BGM zajišťuje, aby celkové množství plynu dodané do jeho bilančního okruhu odpovídalo celkovému množství plynu, které bylo z okruhu odebráno. Povinnosti mezi společností GASPOOL a BGM jsou stanoveny ve smlouvě o vyrovnávací skupině (bilančním okruhu).

Kontaktní údaje

GASPOOL Balancing Services GmbH
Anna-Louisa-Karsch-Str. 2
10178 Berlín

Telefon: +49 30 364 289 0

Email bilanzkreisverantwortliche@gaspool.de

Licence společnosti NetConnect Germany – Německo

NetConnect Germany je jednou z tržních oblastí v Německu. Platným systémem je systém vstup/výstup a pro přístup je nutné uzavření smlouvy o vyrovnávací skupině (bilančním okruhu).

Kontaktní údaje

NetConnect Germany GmbH & Co. KG
Kaiserswerther Straße 115
40880 Ratingen

Telefon: +49 2102 59 796 780

Email market@net-connect-germany.com

Licence ostatních sítí – Velká Británie, Francie

Potřebujete pomoc při získání licence nebo přístup k jiným sítím v rámci evropského trhu s plynem? Kontaktujte nás! Nebo navštivte webové stránky příslušného TSO.